VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy 19. júna 2015 – VIDEO

VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 19. júna 2015 /piatok/ o 17 00 hod.
Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
3. Stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014
4. Záverečný účet obce Vyšné Ružbachy za rok 2014
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce 11. polrok 2013
6. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
7. Stanovenie podmienok mimsúdnych dohôd (Slovdach s.r.o., Raciohousc s.r.o.)
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

(z technických príčin chýba pár posledných minút…)