O obci Vyšné Ružbachy

ruzbachy-mapa

Obec Vyšné Ružbachy sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v južnej časti pohoria Spišská Magura, v okrese Stará Ľubovňa. Vyšné Ružbachy ležia iba 40 km od mesta Poprad, ale pokiaľ ide o počasie, je tu často „iný svet“. Kým v mestách v tieni Tatier je iba snehový poprašok, Ružbachy sú pod záľahou snehu – priemerný počet dní so snehovou prikrývkou sa pohybuje okolo 60.

Panorama_bez_nazvu1

Zaujímavosťou Vyšných Ružbách a určite i prednosťou je pre tých, ktorí v miestnych klimatických kúpeľoch hľadajú pokoj a relaxáciu,skutočnosť, že je koncovou obcou. Cesta ďalej – „do civilizácie“ odtiaľ už po asfalte nevedie. Obec totiž neleží na hlavnom ťahu, ale tri kilometre od Nižných Ružbách, kadiaľ vedie hlavná cesta z Popradu do Starej ĽubOLYMPUS DIGITAL CAMERAovne. Vyšné Ružbachy ležia v nadmorskej výške 623 m v doline Zálažného potoka, ktorý pramení vysoko (1047 m n. m.) na svahoch Spišskej Magury pod Veterným vrchom (1112 m n. m.).Prírodné prostredie určuje Spišská Magura svojím rozložitým, vyše 30 km dlhým a tisíc metrov vysok ým chrbtom, prerušeným asi v polovici zníženou priehybou s Magurským sedlom (949 m n.m.) a Toporským sedlom (802 m n. m.) Časť pohoria na východ od nej vypĺňa horská skupina Veterného vrchu. Geologicky sa územie Vyšných Ružbách vyznačuje zložitým vývojom, ktorý sa odráža v pestrých Urologických a stratigraficko-tektonických pomeroch: mezozoikum ružbašského ostrova a paleogén Spišskej Magury. Horskú skupinu Veternéhovrchu tvoria ílovcové súvrstvia. V Ru žbašskom predhorí, klesajúcom až k rieke Poprad, vystupujú na povrch druhohorné vápence, dolomity a kremence spolu s usadeninami štvrtohorných travertínov, ktoré vznikli vyzrážaním z minerálnych prameňov.

Podľa údajov okresného strediska geodézie a kartografie v Starej Ľubovni majú Vyšné Ružbachy rozlohu 1796 ha. Na poľnohospodársku pôdu pripadá 626 km2.  Prevláda tu mierne teplá klíma údolného typu so studenou zimou. Podľa dlhodobých meraní je tu priemerná ročná teplota 6,1 °C, pričom najchladnejším mesiacom je január s -5,9 °C a najteplejším júl so 16 °C . Dní s teplotou nad 25 °C býva okolo 32 a letá sa vyznačujú stude nými nocami. Priemerný slnečný svit trvá 1870 hodín v roku. Priemerne ročne naprší „71 mm zrážok, pričom najviac prší pri letných búrkach. Ak fúka vietor, tak väčšinou od severozápadu a severu. Výskyt hmiel je veľmi rozdielny. Najviac ich je v októbri a decembri, najmenej v máji a júni. V priemere sa hmla vyskytuje takmer 45 dní.

Cez Ružbachy preteIMG_3316kajú dva väčšie potoky – Zálažný potok a Rieka, ktoré sa spájajú v strede obce a ako ľavostranný prítok pod názvom Ružbašianka sa v Nižných Ružbachoch vlievajú do rieky Poprad, jedinej slovenskej rieky, ktorá tečie na sever, kde vteká do Dunajca a spolu s ním cez Poľsko do Baltského mora. Zálažný potok privádza do toku teplú vodu z kúpaliska a Krátera a tak nikdy nezamŕza.Územie je bohaté na podpovrchové i minerálne vody, vyvierajúce z početných prameňov. Minerálne pramene predstavujú prevažne skupinu studených kyseliek a sú viazané na podtatranský zlom smeru severozápad – juhovýchod a podružný zlom, ktorý prebieha od Starého Smokovca až k Vyšným Ružbachom.

 

ZDROJ: http://www.slovakregion.sk/vysne-ruzbachy-0