Kalendár významných  historických udalostí v našej obci pripadajúcich  na druhý  polrok 2022

  • - 1977 - výstavba novej cesty a rodinných domov
  • - folklorny súbor rok 1937
  • - Kríž nad Ščavkou
  • - Vila Izabela r. 1931
  • - Výstavba príjazdovej cesty a rodinných domov
  • - Založenie Potravného družstva

Kalendár významných  historických udalostí v našej obci

pripadajúcich  na druhý  polrok 2022

Pred 250 rokmi:

10. novembra 1772 bola obec Vyšné Ružbachy, vtedy patriaca pod Panstvo Podolínec, slávnostne vrátená do Uhorska. Skončil sa tak 360 rokov trvajúci záloh.

Pred 125 rokmi:

30. augusta 1897 bol posvätený kamenný kríž v lokalite „ Nad Scafkom „ popri chodníku do susednej obce Lacková. Postavili ho Janos i Matias Selep, ako prejav vďaky za dobrý prameň kyslej vody (scavy).

Pred 90 rokmi:

            23. októbra 1932  zhorela spolu s mláťačkou Leščinského stodola plná úrody.

            V roku 1932 sa začal budovať rezervoár na vodu Pod Kycorou. Vodovod  zásoboval           

            vodou všetky kúpeľné budovy, 16 hydrantov rozmiestnených v obci,  budovu kaštieľa

            a rodinný dom richtára Štefana Leščinského.

            Pred 85 rokmi:

            V roku 1937 si občan Michal Grech, ako prvý zadovážil sejačku zrnín na konský

            poťah.

            15. augusta 1937 bola posvätená kaplnka „ Pod Turovou“.

             V roku 1937 vznikol v obci prvý folklórny súbor pod vedením richtára Štefana

             Leščinského. Súbor spracoval tradičné folklórne zvyky, s ktorými sa predstavil  

             v miestnych kúpeľoch, v liečebných domoch vo Vysokých Tatrách, ba účinkoval aj    

             v pražskej Lucerne.

             Pred 80 rokmi:

             15. decembra 1942 bolo v obci znovu založené Potravné družstvo, ktoré malo

             80 členov. Predsedom sa stal Štefan Kovaľ. Zo zapožičaných príspevkov členov

             150 tis. Kčs odkúpili od grófa Jána Zamoyského prízemnú budovu dnešného 

             Hotela Magura.

             V októbri 1942 po dlhodobých sporoch, Obec kupuje od mesta Podolínec lesy, lúky a

             a pastviny vo výmere 600 kat. jutár za 3 mil. 500 tis. KS. K tomu trovy spojené s

             s kúpou 200 tis. KS.

             Pred 70 rokmi:

             Od roku 1952 si občania postupne napájajú vodovodné prípojky do svojich domov.

             7. apríla 1952 zaniklo Potravné družstvo. Vznikla „ Jednota „ spotrebné družstvo.

             Pred 65 rokmi:

             V roku 1957 vtedajší správca kúpeľov V. Pellionis necháva zbúrať ešte neukončenú 

             trojposchodovú budovu „Izabela“ , ktorá stála severne od Štrand hotela. Statika 

             budovy bola narušená na viacerých miestach.  Budova postupne praskala.

             Pred 55 rokmi:

             V roku 1967 sa postavila nová kamenná ohrada cintorína. Majstrom stavby bol

             kamenár Ján Petrík.  Vybudovali sa komunikačné chodníky a vysadili okrasné

             dreviny.

             Pred 50 rokmi:

             V roku 1972 lesník Vrbiar zastrelil v našich lesoch jeleňa osemnástoráka. Kus bol

             ohodnotený podľa medzinárodnej tabuľky CIC na 236 bodov.

              Pred 45 rokmi:

              V roku 1977 bola odovzdaná do užívania nová príjazdová cesta z Nižných do

              Vyšných Ružbách.

              V roku 1977 za začala rozsiahla výstavba poschodových rodinných domov po

              oboch stranách novej cesty.

              Pred 40 rokmi:

              V roku 1982 poľovnícke združenie Jelenec vybudovalo lesnú oboru na chov

              danielov a muflónov. V tom roku v našich lesoch  poľovníci odstrelili 11 vlkov.

              Pred 35 rokmi:

              V roku 1987 sa ukončila výstavba nového vodovodu, ktorého rozvody sú v celej

              obci a kúpeľoch. Použilo sa hrubo plastové potrubie.

              V roku 1987 sa v lokalite „Mláky“ , blízko sochárskeho sympózia, začali budovať

              dve viacposchodové budovy pre rekreačné účely Vsl. št. lesov Košice a

              Hnedouhoľných baní Most.    

              JRD Kukura vytvorilo jazdecký oddiel. Pre tento účel družstvo chová 11 koní.

              V celom areáli kúpeľov sa prevádza stredotlaký rozvod plynového potrubia. Uhoľné

              kotolne sa prerábajú na plynové.

              Hydrogeologický podnik Žilina vykonáva v chotári obce nové zemné vrty. Najhlbší

              1200 m navŕtali pri kúpalisku.

              Pred 30 rokmi:

    V roku 1992, v zmysle príslušných zákonov, požiadalo obec o vydanie majetkov   

        grófa Jána Zamoyskeho 5 jeho dedičov, ktorí ale nesplnili podmienky pre vydanie 

              majetkov.

              V tomto roku bolo napojených na plynové vykurovanie 49 rodinných domov.

              24. apríla 1992 Zamagurské lesy v Podolínci  vydali Urbáru Vyšné Ružbachy 491,07

              ha. lesov, lúk a pastvín.  Predsedom urbáru bol zvolený Jozef Gončár.

              V decembri 1992 bola v Nižných Ružbachoch odovzdaná do užívania Čistička

              odpadových vôd, do ktorej sa vlievajú aj splašky z našej obce.

              Pred 25 rokmi:

              Ukončila sa výstavba trojposchodovej budovy „Travertín II.“ v kúpeľoch, v ktorej

              je 80 dvojlôžkových izieb. Stav zamestnancov v kúpeľoch sa zvýšil na 180.

              Ministerstvo kultúry vyhlásilo areál Medzinárodného sochárskeho sympózia

              za kultúrnu pamiatku.

 Spracoval : Peter Fabis, november 2022

 Foto : archív Petra Fabisa