V. zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.2.2015 Vyšné Ružbachy

Dňa 20.2.2015 sa konalo V. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vyšné Ružbachy

Program:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola plnení uznesení
3. Súhlas obecného zastupiteľstva s obstaraním Územno-plánovacej dokumentácie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
4. Informácia ohľadom súkromných lesov v k.ú. Vyšné Ružbachy 5. Určenie priorít investičnej výstavby v obci Vyšné Ružbachy
6. Rôzne
a) Doriešenie posilňovne v športovej hale
b) Informácia o výbere miestnych daní a poplatkov
c) Manažovanie investičnej výstavby v obci
d) Riešenie školského dvora pri starej základnej škole Diskusia
7. Návrh na uznesenie Záver