Redakcia a redakčná rada „Ružbašské žrodelko“

Povinnosti hlavného redaktora

 1. Hlavný redaktor štvrťročníka Ružbašské žrodelko zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla.
 2. Hlavný redaktor riadi činnosť redakcie a redakčnej rady.
 3. Hlavný redaktor určuje program zasadnutia redakčnej rady podľa aktuálnych požiadaviek a návrhov členov redakčnej rady.
 4. Hlavný redaktor úzko spolupracuje s predsedom občianskeho združenia Ružbašský prameň o.z..

Povinnosti zástupcu hlavného redaktora

 1. Zástupca hlavného redaktora zabezpečuje redakčnú prípravu časopisu spoločne s redaktormi, spolupracovníkmi redakcie (jazyková apretátorka, prekladateľ, grafik).
 2. Zástupca hlavného redaktora zodpovedá za dodržanie schválených ukazovateľov ako sú rozsah, periodicita a dohodnuté termíny, ako aj za včasný a správny predpis finančného vyúčtovania.
 3. Zástupca hlavného redaktora sa vo svojej práci riadi pokynmi hlavného redaktora a podpisuje všetky písomnosti a doklady, pokiaľ to hlavný redaktor neurčí inak.

Členovia redakčnej rady

 1. Redakčná rada časopisu je pomocným orgánom vydavateľa pre riadenie činnosti časopisu.
 2. Redakčná rada prerokúva koncepciu časopisu, obsah jednotlivých čísiel a posudzuje predložené príspevky.
 3. Redakčná rada dohliada na dodržiavanie Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov a na zachovanie zásady objektívneho a aktuálneho informovania čitateľov.
 4. Predsedom redakčnej rady je hlavný redaktor časopisu.
 5. Členovia redakčnej rady

a)hodnotia aktuálne vydanie periodika pred zadaním do tlače a celkovú úroveň predchádzajúceho vydania periodika,

b)navrhujú témy a autorov do jednotlivého vydania periodika,

c)podieľajú sa na obsahu jednotlivého vydania periodika,

d)dohliadajú, aby v obsahu jednotlivého vydania periodika nebola uverejnená informácia, ktorá je utajovanou skutočnosťou, obsahuje skutočnosť tvoriacu predmet obchodného tajomstva,

Redakcia

Redakciu tvoria hlavný redaktor, zástupca hlavného redaktora, výkonní redaktori, jazykový redaktor, grafik.