Kostol Obetovania Pána (starší názov kostola Očisťovania Panny Márie)

Dominantou obce Vyšné Ružbachy je nepochybne Rímskokatolícky farský kostol Obetovania Pána, ktorý sa nachádza v strede obce. Odpustová slávnosť sa slávi každý rok začiatkom februára. V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. V tento deň sa v chrámoch zvyknú posväcovať sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky.

Donedávna sa tento sviatok slávil ako mariánsky sviatok, lebo sa vyzdvihovala prvá časť správy sv. Lukáša: Očisťovania Panny Márie. Podľa novej liturgickej úpravy sviatkov sa tento sviatok zaradil medzi sviatky Pána. Kladie sa totiž väčší dôraz na druhú časť správy sv. Lukáša: na obetovanie Ježiša v chráme. Preto aj pomenovanie sviatku už nie je Očisťovanie Panny Márie, ale Obetovanie Pána. Farnosti, v ktorých sú ich kostoly tiež zasvätené tomuto sviatku: Liptovské Revúce (Ružomberský dekanát), Slovenská Ves (Kežmarský dekanát).

Kostol Obetovania Pána vo Vyšných Ružbachoch bol postavený v roku 1791 na mieste zrúteného kostola. Jednoloďový barokový, neskôr klasicisticky upravený kostol, je najstaršou stavebnou pamiatkou v obci. Kostol je postavený z kamenného muriva, stropná konštrukcia je tvorená kamennými klenbami. Strešná konštrukcia je drevená, sedlová. Hlavný oltár bol zhotovený v roku 1931 v Tirolsku. Dovtedy bol na čelnej strane umiestnený obraz- olejomaľba Obetovania Pána, ktorý bol vyhotovený v Krakove v roku 1876. (teraz je umiestnený na pravej strane podperného piliera). Prvá výmaľba vnútra kostola vrátane stropných a nástennych malieb sa realizovala v roku 1930. Dovtedy boli steny a stropy kostola v kombinácií bielo-hnedej farby. V roku 2001 diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra zriadil obec Vyšné Ružbachy ako samostatnú farnosť.

V roku 2011 podal miestny správca farnosti Mgr. Jozef Barilla na Ministerstve kultúry projekt s názvom „Statické zabezpečenie rímskokatolíckeho kostola Očisťovania Panny Márie vo Vyšných Ružbachoch“, ten bol však zamietnutý. Projekt sa znova podal v novembri 2013. Snahou všetkých bolo, aby projekt prešiel, dodala sa potrebná projektová dokumentácia. Žiadosť sa elektronicky zaregistrovala, po splnení všetkých podmienok úplnosti bola podľa zákona posunutá gestorovi programu, ďalej bola prijatá tajomníkom programu na preskúmanie. Dňa 30. apríla 2014 bolo farskému úradu doručené vyrozumenie, že žiadosť nepodporí z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Napriek všetkému sa dňa 28. apríla 2014 začala obnova kul­túrnej pamiatky, financovaná zo zbierky veriacich a daru od Združenia bývalých urbaris­tov. Výmaľbu realizoval p. Jozef Takáč so svojím tímom. Počas vý­maľby sa zistil kritický staveb­no-technický stav klenby. Neriešenie stability klenby mohlo viesť k rozširovaniu trhliny klenby, čo by malo za následok váž­ne statické poruchy na celom strope kostola. Výmaľba sa ukončila 28. augusta 2014. Sanáciou kostola sa plnohodnotne zachovali pamiatkové hodnoty.

Dňa  08. novembra 2014 sa v našej farnosti uskutočnila veľká udalosť- vysvätenie nášho kostola.  Biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. pomazal hlavný oltár svätou krizmou (olejom), potom pomazal steny kostola. K tejto veľkej udalosti priložil každý ruku k dielu – Erika Ochotnícka spolu s Brigitou Grigerekovou kostol krásne vyzdobili, spevácky zbor, pod vedením Danky Grechovej, nacvičil nové piesne, pán starosta predniesol poďakovanie, mladší, ale aj starší si obliekli kroje. Sem tam vznikol chaos, ale predsa len mnohí z nás zažili vysviacku kostola prvýkrát v živote.

Všetkým veľmi pekne ďakujem za ochotu spolupodieľať sa na skrášlení tejto udalosti. Tento deň si budeme slávnostne pripomínať každý rok.