IV. zasadnutie OZ 29.12.2014 – VIDEO

Dňa 29.12.2014 o 17:00 sa konalo IV. zasadnutie OZ vo Vyšných Ružbachoch

program:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Schválenie PHSR obce Vyšné Ružbachy
3. Rozpočtové opatrenie Č. 4/2014
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyšné Ružbachy I. polrok 2015
5. Protokol o výsledku kontroly HK
6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za I. polrok 2013 v zmysle §14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
7. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver