I. ustanovujúce zasadnutie OZ 9.12.2014 Vyšné Ružbachy – VIDEO

Program

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií
6. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
7. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
8. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver