XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy

Dňa 22. apríla 2016 sa konalo XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Schválenie programu XV. zasadnutia OZ
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Územný plán – Zmeny a doplnky textová časť
5. SKI PARK Vyšné Ružbachy a.s. – ponuka
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver