XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy

Dňa 4. decembra 2015 sa konalo XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Schválenie programu XI. zasadnutia OZ
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Návrh VZN o miestnych daniach a komunálnom odpade
5. Rozpočtové opatrenie č.3/2015
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Záznam 1.časť:

Záznam 2.časť: