VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy 24. apríla 2015 – VIDEO

(ospravedlňujeme sa za zvuk problém s kamerou :/)

Dňa 24. apríla 2015 sa konalo VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vyšné Ružbachy s nasledujúcim programom:

1.    Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2.    Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
3.    Slovdach s.r.o. – zastupovanie v súdnom spore
4.    Návrh dohody o mimosúdnom vysporiadaní – Kráter s.r.o.
5.    Právne zastupovanie obce Vyšné Ružbachy
6.    Zakúpenie šatni pre futbalistov
7.    Prerokovanie platu starostu obce
8.    Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
9.    Rôzne
10.    Diskusia
11.    Záver