VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.3.2015 Vyšné Ružbachy

Dňa 17.3.2015 o 17:00 sa konalo VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vyšné Ružbachy z ktorého Vám prinášame záznam.

PROGRAM:

1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3.    Riešenie platobného rozkazu navrhovateľa RACIOHOUSE, spol. s.r.o., Vyšné Ružbachy 18
4.    Projekt pre rómske komunity
5.    Diskusia
6.    Návrh na uznesenie
7.    Záver