Súťaž s Ružbašským žrodelkom

Stačí vyplniť Ružbašsko- slovenskú  tajničku, zaslať vyplnenú tajničku spolu s kontaktnými údajmi (meno a priezvisko, telefónne číslo) emailom na ruzbasskypramen@gmail.com, alebo vhodíť riadne vyplnený Súťažný kupón, ktorý sa nachádza vo Vianočnom čísle Ružbašského žrodelka do označenej zbernej nádoby v obchodoch.

 

Hrá sa o víkendový pobyt v Terchovej pre jednu osobu, ktorý do súťaže venoval Stavmit,s.r.o.

 

Podmienky súťaže:

Súťaž začína dňa 15.12.2014 a končí dňa 15. 03. 2015 o 16.00 hodine.

 

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan SR starší ako 18 rokov. Všetky riadne vyplnené Súťažné kupóny (meno a priezvisko, telefónne číslo) a maily postupujú do žrebovania, ktoré sa uskutoční 22.03.2015 o 18:00 hodine.  Účastník súťaže sa do súťaže môže zapojiť len raz.

 

 

 

Výherca súhlasí so zverejnením svojich údajov. O svojej výhre bude informovaný telefonicky zároveň bude zverejnený https://www.facebook.com/ruzbasskypramen. Organizátor výhercu kontaktuje najneskôr 3. deň po skončení súťaže a dohovorí si s ním termín a spôsob predania výhry. V prípade, že výherca výhru neprevezme v dohodnutom termíne, stráca na výhru nárok a výhra prepadne v prospech organizátora, pričom nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

V zmysle zákona o dani z príjmov, výherca je povinný zdaniť si nepeňažný príjem. Spracovanie osobných údajov, obchodné oznámenie. Každý účastník súťaže udeľuje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Súťažiaci zároveň v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlasí so  spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých organizátorovi k marketingovým účelom tj. napr. k ponúkaniu obchodu a služieb, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že organizátor je oprávnený bezodplatne zriaďovať fotografie výhercov a uverejňovať ich v médiách a propagačných materiáloch organizátora po dobu piatich rokov od skončenia tejto súťaže. Zároveň súťažiaci udeľuje organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je oprávnený využívať jeho meno, priezvisko a fotografie pre reklamné, propagačné a marketingové účely organizátora v zmysle šírenia a použitia týchto osobných údajov v médiách.