III. zasadnutie OZ 19.12.2014 – VIDEO

Dňa 19.12.2014 o 17:00 sa konalo III. zasadnutie OZ vo Vyšných Ružbachoch

program:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Doriešenie úhrady za zateplenie telocvične (predžalobná upomienka)
3. Doriešenie rekonštrukcie ZŠ (platobný rozkaz)
4. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
6. Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a poplatkoch
7. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver